Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Spis treści

Historiografia > Książki > Akcja burzenia...

Słowo Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla .......................................................................11

Grzegorz Kuprianowicz
Od redaktora .......................................................................................................................................13


Część 1
Uwarunkowania akcji burzenia cerkwi
..................................................................................................21

Arcybiskup Jakub (Kostiuczuk)
Znaczenie świątyni .................................................................................................................................23

Mirosława Papierzyńska-Turek
Uwarunkowania i skutki polityczne masowego burzenia cerkwi prawosławnych u schyłku II Rzeczypospolitej .......................33

Jerzy Tomaszewski
Gabinet Felicjana Sławoja Składkowskiego wobec mniejszości narodowych ...............................................................41

Grzegorz Kuprianowicz
Założenia akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1938–1939 ....................65

Paweł Borecki
Prawne aspekty akcji niszczenia prawosławnych obiektów sakralnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
wiosną i latem 1938 roku ..........................................................................................................................85

Jurij Makar
Rok 1938 – apogeum tragedii Chełmsko-Podlaskiego Prawosławia ..........................................................................93


Część 2
Reakcje na burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku
.................................113

Mirosław Szumiło
Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna wobec akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 roku ...................115

Mykoła Kuczerepa
Działania posłów i senatorów Wołyńskiego Zjednoczenia Ukraińskiego w sprawie akcji burzenia cerkwi prawosławnych
na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku .....................................................................................123

Ks. Krzysztof Grzesiak
Społeczność katolickiej diecezji lubelskiej wobec akcji rozbiórki cerkwi w 1938 roku ......................................................139

Witalij Makar
Reakcja kanadyjskich Ukraińców na akcję burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie
i Południowym Podlasiu w 1938 roku ............................................................................................................159

Roman Wysocki
„Akcja rewindykacyjna” a sytuacja Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie w roku 1938 w świetle „Diła” .....................169

Włodzimierz Mich
Prasa konserwatywna wobec akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku ....191

Mikołaj Roszczenko
Prawicowa prasa lubelska wobec prawosławia i kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie w 1938 roku ..................................215

Krzysztof Latawiec
Echa akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie w 1938 roku w prasie amerykańskiej .................................221


Część 3
Skutki akcji oraz jej miejsce w badaniach i pamięci historycznej
.............................................................229

Paweł Sygowski
Wpływ akcji rozbiórkowej cerkwi na Lubelszczyźnie w 1938 roku na stan zachowania malarstwa ikonowego .......................231

Krystyna Mart
Znaki wiary. Ikony z nieistniejących cerkwi ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie ..........245

Łukasz Jasina
Miejsce akcji burzenia cerkwi w roku 1938 w polskiej pamięci historycznej.
Rozważania o nowym modelu polskiej pamięci historycznej w kontekście nowego modelu państwa ..................................257

Ołeksandr Hawryluk
Akcja burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu 1938 roku w historiografi i ukraińskiej .......263

Andrzej Wawryniuk
Współczesna ocena skutków decyzji politycznych, dotyczących burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie
i Podlasiu w 1938 roku na nieprawosławnych portalach internetowych ...................................................................271

Mykoła Onufrijczuk
Relacje świadków o burzeniu cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu .....................................281

Stefan Dmitruk
Akcja burzenie cerkwi prawosławnych w 1938 roku na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
w ujęciu podręczników do historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym ..................................289


Część 4
Mikrohistorie – losy zburzonych świątyń
.............................................................................................297

Zygmunt Gardziński
Materiały do dziejów parafi i i cerkwi w Strzelcach na Chełmszczyźnie – studium konserwatorskie ...................................299

Ks. Jan Łukaszuk
Dzieje cerkwi w Brzeźnie i jej zburzenie w 1938 roku ........................................................................................305

Jarosław Nieścioruk
Cerkiew prawosławna św. Anny w Międzylesiu i jej zburzenie w trakcie akcji 1938 roku ...............................................311

Michał Duszyk
Sylwester Król, Cerkwie w Małkowie i ich zburzenie w 1938 roku ..........................................................................317

Ks. Sławomir Kochan
Burzenie cerkwi prawosławnej w Holeszowie w 1938 roku na tle dziejów świątyni w okresie międzywojennym ....................331


Część 5
Obchody 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
w 1938 roku
....................................................................................................................................341

List pasterski Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego do Czcigodnego Duchowieństwa,
Miłujących Boga Mnichów oraz wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z okazji 70. rocznicy tragicznej akcji
burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku ............................................343

Wstęp Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do książki Grzegorza Kuprianowicza
1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) ...........................347

Przedmowa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy do książki Grzegorza Kuprianowicza
1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) ...........................349

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do uczestników obchodów 70. rocznicy
akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku ......................................353

List Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska do uczestników obchodów 70. rocznicy
akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku ......................................357

List Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do organizatorów obchodów 70. rocznicy
akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku ......................................361

Grzegorz Kuprianowicz
Kronika obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. ...363

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego